همایش نگار

ساختار کنفرانسریاست همایش :
جناب آقای دکتر عبدی
رئیس دانشکده مهندسی صنایع واحد تهران جنوب

دبیر همایش :
جناب آقای دکتر هاشمی نژاد

دبیر کمیته داوران :
جناب آقای دکتر شجاعی

دبیر علمی همایش :
جناب آقای دکتر رئیسی

دبیر اجرایی همایش :
جناب آقای دکتر محمدی بید هندی

مدیر اجرایی همایش :
جناب آقای مهندس ابراهیم حسنخانی
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )